Om Pyramidion

DyreID har i de siste årene utviklet diagnoseregisteret Pyramidion, som ble lansert og tatt i bruk våren 2019. DyreID eier allerede diagnoseregisteret som benyttes av alle klinikker i Norge og står som eier av det nye registeret. Med Pyramidion har vi fått et oppdatert og fremtidsrettet system som letter den daglige journalføringen.

DyreID med mer enn 25 års erfaring

DyreID ble etablert i 1994 og forvalter den norske databasen for ID-merking av kjæledyr i Norge og er en aktiv pådriver for sikring av dyrs identitet gjennom digital merking. Vi har nærmere 2000 tilknyttede veterinærer som utfører merking av dyr.

DyreID er eiet av Den norske Veterinærforening og har siden stiftelsen i 1994 driftet et sentralt dataregister over ID-merkede kjæledyr i Norge, og er med sin omfattende erfaring innen digital ID, det ledende selskapet i Norge på dette området.

Formål

DyreIDs formål er organisering og utvikling av identitetsmerking av dyr, etablering av diagnoseregister, opplysningsarbeid om avl og helse og annen virksomhet som naturlig vedrører disse områder, herunder støtte til videre- og etterutdanning for veterinærer.

Diagnoseregisteret Pyramidion

Pyramidion er en diagnoseplattform eiet av DyreID AS og erstatter det tidligere diagnoseregisteret som har vært i bruk i klinikkene i Norge siden 1994. Diagnoseregisteret Pyramidion er utviklet i samarbeid med veterinærer og Veterinærforeningen.

Gjennom DyreIDs API-plattform (integrasjon) distribueres selve diagnosekodeverket med tilhørende underregister til klinikkene i Norge. Dette skjer automatisk og er fullintegrert med alle journalleverandører. Integrert i DyreIDs API er også rapportering av diagnoser som skjer med maksimal forsinkelse på 24 timer. Dette betyr at vi har sanntidsovervåkning av helsedata for alle kjæledyr.

Pyramidion er et levende diagnoseregister med tilbakemeldingsfunksjon, hvor veterinær kan komme med tilbakemelding på manglende synonym, manglende diagnose eller feil i registeret. Kvalitetssikring av tilleggsdiagnoser/endringer av diagnoser gjøres av et veterinærfaglig utvalg bestående av kompetente fagpersoner på ulike fagfelt. Denne funksjonen sikrer et levende og oppdatert register.

Unikt i verden

Som første land i verden samler Norge og DyreID inn alle diagnoser for kjæledyr i diagnoseregisteret Pyramidion. Registeret vil gi en fortløpende og systematisk oversikt over helsetilstanden til alle kjæledyr i landet med muligheter for å selektere på ulike faktorer som geografi og rase. DyreID har som en del av løsningen utviklet automatisk innrapportering av alle diagnoser- dette betyr at vi som det første land i verden får en populasjonsmessig helseoversikt for alle kjæledyr. Dette kan brukes til analyser bla for å avdekke frekvens av sykdom forårsaket av avl til å identifisere, spore og stanse epidemier på et tidlig stadie.

Mål for prosjektet

Et av hovedmålene for Pyramidion er å utvikle en datamodell for analyse av individbasert sykdomsforekomst hos dyr i Norge. Dette baseres på en systematisk innsamling av data gjennom et sentralisert diagnoseregister og DyreIDs eksisterende ID-register for kjæledyr. Vi bruker data fra flere kilder og sammenstiller dette anonymisert. Samlet vil disse ha en sentral rolle for å generere viktige data med medisinskepidemiologisk informasjon for dyr i Norge.

Den operasjonelle datamodellen, vil være en fasilitator for forskning innen både human og veterinærmedisin og det vil gi fagmiljøene i Norge et unikt verktøy. Å etablere godt og varig samarbeid om utveksling og tilgang til disse vitale data er derfor et viktig delmål for prosjektet- og samarbeid med klinikkene er naturlig nok svært viktig for DyreID. Da det ikke finnes en sentralisert aktør som samler inn data, finnes det ikke innen veterinærmedisin rutiner eller metoder for samlet analyse av store datamengder.

Big data – Muligheter med et nasjonalt register

Før vi startet utviklingen av systemene, brukte vi lang tid på grundig planlegging av hele økosystemet. Da det etter hvert vil være store mengder data, er det viktig med en robust og skalerbar arkitektur som muliggjør enkel tilgang til data. Utdrag og gjennomgang av stor-data vil kunne omfattes på individ og gruppe, og kan være tjenester som:

  • Oppfølging basert på diagnoser og behandling.
  • Sannsynlighetsberegning vedrørende forekomst, basert på stilt diagnose.
  • Planlegge og anbefale aktivitet basert på dette.
  • Diagnose og disposisjon for arvelige sykdommer (og muligheter for DNA-analyser) koblet mot rase, geografi.
  • Analyse og diagnoseforekomster basert på enkeltklinikk og klinikk-kjede samlet-målt opp mot nasjonale data.
Vi bruker cookies for å kunne gjøre brukeropplevelsen bedre for deg